Miljö och Säkerhet

Miljö

Nordisk Instruktörslicens Miljöpolicy 2013

NILs grundpolicy är att bedriva en hållbar och miljövänlig verksamhet, där alla; människor, djur och natur, mår bra. Riktlinjer för att uppnå detta:

 • NIL skall verka för att turledning och instruktion för havspaddling bedrivs på ett sådant sätt att den medför minsta möjliga miljöpåverkan.
 • NIL skall verka för att examinerade instruktörer och färdledare tar sitt Allemansrättsliga ansvar.
 • NIL skall verka för att fågel/sälskydd, reservatsregler mm, respekteras och särskilda bestämmelser i samband därmed efterlevs.
 • NIL skall verka för att en öppen dialog rörande miljö- och naturvårdsfrågor förs gentemot myndigheter, markägare och andra berörda parter.
 • Allemansrätten

  Vi använder oss av allemansrätten när vi paddlar kajak, slår upp ett tält eller går en promenad. Allemansrätten är en unik möjlighet för oss alla att röra oss fritt i naturen. Men vi behöver också ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare. Alltså inte störa – inte förstöra.

  Med allemansrätten följer krav på hänsyn och varsamhet – mot natur och djurliv, mot markägare och mot andra människor i naturen. Allemansrätten är inskriven i en av Sveriges fyra grundlagar (2 kap. 15 § regeringsformen). Men allemansrätten är ingen lag och det finns heller ingen lag som exakt definierar den. Däremot omges allemansrätten av lagar som sätter gränser för vad som är tillåtet.
  Vi betraktar ofta allemansrätten som ett kulturarv, och ibland till och med som en nationalsymbol. Begreppet ”allemansrätt” är sannolikt inte äldre än från 1900-talets mitt, men delar av det vi idag kallar allemansrätten kan härledas mycket långt tillbaka i tiden.
  Allemansrätten gäller för oss alla. Den har stor betydelse för våra möjligheter att vistas i naturen, inte bara för den enskilde utan också för organisationer och turistnäring. Det innebär att organisationer och turistföretag kan dra nytta av allemansrätten i sin verksamhet. I grunden gäller dock allemansrätten för enskilda individer och inte grupper. Källa: www.naturvardsverket.se

  Mer information på Naturvårdsverkets hemsida.
  Informationsbroschyr om allemansrätten och paddling.

  Spårlös färd och hållbar turism

 • Planera turen. Genom att vara väl förberedd vad gäller utrustning, område, deltagare mm, ökar du möjligheten för en säker verksamhet med minimal inverkan på naturen. Se till att ha reservplaner för ev. ändrade omständigheter som väderomslag t ex.
 • Hållbar camping. Utnyttja om möjligt befintliga lägerplatser, eldplatser, torrdass mm. Campa på hårda underlag eller sand, torrt gräs t ex, och vandra längs upptrampade stigar. Särskilt viktigt vid större grupper.
 • Skräphantering. Allt det ni bär med er ska med tillbaka. Källsortera om möjligt. Inga onödiga förpackningar och minimera användandet av tvål och disk/tvättmedel.
 • Elda med ansvar. Ta reda på ev. eldningsförbud, grunda med grus/sand för att skydda underliggande vegetation och förhindra spridning med stenar o dyl. Elda aldrig direkt på klipphällar. Håll uppsikt, se till att elden släcks ordentligt och återställ om möjligt efteråt.
 • Respektera djur och växtliv. Stör inte mer än nödvändigt och se till att vara informerad om fågel- och sälskydd, fridlysta arter, lokala föreskrifter, särskilda reservatregler, mm. Håll behörigt avstånd, särskilt viktigt under häckningstider.
 • Respektera historiska och kulturella föremål. Se men inte röra eller förstöra.
 • Lokal förankring. Utnyttja om möjligt ortens leverantörer så stöder du lokalsamhället både socialt och ekonomiskt.
 • Visa hänsyn. Både till andra besökare och lokalbefolkning.
 • line

  Säkerhet

  NILs kärnverksamhet är att förbättra säkerheten vid havspaddling. Dels genom vårt eget arbete; test av färdigheter och utrustning under examinationen, arbetsmaterial som utvärderingsmallar mm, samt vår roll som examinatorer. Dels i samråd med myndigheter, som t ex Konsumentverket och andra organisationer/förbund.

  Konsumentverket KO

  Alla som bedriver kommersiell verksamhet (även viss ideell/föreningsverksamhet, se nedan) berörs av PSL, Produktsäkerhetslagen. Produktsäkerhetslagen kräver att inte bara varor utan också tjänster som säljs till konsumenter är säkra. En vara eller tjänst är säker om den inte medför någon risk eller bara en låg risk för människors hälsa och säkerhet. För att avgöra om risken med en tjänst ska anses som godtagbar tas hänsyn till bland annat:

 • Hur tjänsten utförs
 • Säkerhetsinformation som företaget lämnar
 • Om särskilda grupper, t.ex. barn eller äldre, 
utsätts för risken
 • God sed för säkerhet i den berörda branschen
 • Den skyddsnivå som konsumenten rimligen kan 
förvänta sig
 • Mer information om vad PSL innebär och hur du kan arbeta med det finns på KOs hemsida.
  Systematiskt säkerhetsarbete för dig som erbjuder tjänster.
  KOs Utbildningsmaterial: Vägledning till systematiskt säkerhetsarbete.

  PSL och tjänster, vilka berörs? Reglerna är inte solklara men så här redovisar KO:

  Tjänst:

 • STF Fjällvandring, Klätterkurs – Återkommande. Öppet för vem som helst betalar en avgift.
 • Ridlektioner, Friskis o Svettis – Medlemsavgift, extra avgift för aktivitet.
 • Friluftsfrämjandet – Medlemsavgift, deltar i enstaka utflykter. Annonserar på nätet.
 • Gränsfall:

 • Två kompisar från simklubben simmar tillsammans en kväll. Klätterklubben håller gymnastiksalen öppen, medlemmarna kan gå dit själva.
 • Klätterklubben gör en gemensam utflykt till en klippa – Förening. Slutet sällskap. Ställer krav på medlemmarna. Ingen öppen annonsering.
 • Fotboll, Veckoträffar vid en klättervägg ute/inne – Förening. Veckoträning. Inget sporadiskt deltagande.
 • Inte tjänst:

 • Inte återkommande eller regelbundet. Inte annonserar öppet. Ett gäng kompisar som sticker iväg och en har tagit ut rutten.